Niniejsza witryna, w tym wszelkie witryny podrzędne dostępne przez stronę główną (dalej zbiorczo „witryna internetowa”), prowadzona jest przez firmę Carrier Global Corporation, jej podmioty zależne, stowarzyszone z nią i/lub z nią powiązane (dalej zbiorczo „firma Carrier”). Firma Carrier oferuje użytkownikowi oraz podmiotowi, do którego reprezentowania jest on upoważniony (dalej „użytkownik”) niniejszą witrynę internetową, w celu zapewnienia mu dostępu online do informacji o produktach i usługach firmy Carrier oraz zapewnianych przez nią możliwościach. Dostęp użytkownika do witryny internetowej i korzystanie z niej przez użytkownika regulowane są niniejszymi warunkami. KORZYSTAJĄC Z NINIEJSZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA NINIEJSZE WARUNKI; W RAZIE BRAKU ZGODY UŻYTKOWNIK NIE MOŻE KORZYSTAĆ Z WITRYNY.

Ograniczona licencja

Z zastrzeżeniem niniejszych warunków korzystania z witryny internetowej oraz wszelkich właściwych lokalnych przepisów ustawowych i wykonawczych, firma Carrier udziela użytkownikowi niewyłącznego, niezbywalnego, osobistego, ograniczonego prawa do dostępu do niniejszej witryny internetowej i powiązanych materiałów, do korzystania z nich i ich wyświetlania i/lub do uzyskiwania informacji o produktach i usługach firmy Carrier oraz o możliwościach przez nią zapewnianych. Niniejsze upoważnienie nie stanowi przeniesienia tytułu prawnego do niniejszej witryny internetowej i do materiałów w niej zawartych oraz podlega następującym ograniczeniom: (1) użytkownik ma obowiązek zachowania, we wszystkich kopiach witryny internetowej i materiałów, wszelkich informacji o prawach autorskich oraz innych prawach własności; oraz (2) użytkownik nie może w żaden sposób modyfikować witryny internetowej ani materiałów, powielać ich ani pokazywać publicznie, realizować bądź dystrybuować ani w żaden inny sposób wykorzystywać witryny internetowej i materiałów do żadnych celów publicznych, o ile niniejsze warunki w sposób wyraźny nie stanowią inaczej. Firma Carrier nie składa wobec użytkownika żadnych oświadczeń ani zapewnień, że korzystanie przez niego z materiałów zawartych w niniejszej witrynie internetowej nie będzie naruszać praw stron trzecich niepowiązanych z firmą Carrier.

Zastrzeżenie praw i własności

Znaki towarowe, logotypy i znaki usługowe wyświetlane w niniejszej witrynie internetowej to zarejestrowane i niezarejestrowane znaki towarowe firmy Carrier, jej licencjodawców, dostawców zawartości lub innych stron trzecich. Wszystkie te znaki towarowe, logotypy i znaki usługowe stanowią własność odnośnych właścicieli. Żadnych z treści zawartych w niniejszej witrynie nie należy interpretować jako zapewniających, domyślnie, na zasadzie estoppel lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji ani prawa do używania jakiegokolwiek znaku towarowego, logo lub znaku usługowego wyświetlanego w niniejszej Witrynie bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela, o ile niniejsze warunki nie przewidują inaczej. Firma Carrier zastrzega sobie wszystkie prawa, których nie przyznaje się w niniejszej witrynie internetowej i zamieszczonych w niej treściach oraz w odniesieniu do nich.

Zastrzeżenie prawne

Informacje przedstawione w niniejszej witrynie internetowej służą wyłącznie celom informacyjnym, udostępniane są w obecnej formie i nie należy ich traktować jako wyłącznej podstawy do podejmowania decyzji bez zapoznania się z podstawowymi, dokładniejszymi, bardziej kompletnymi lub aktualnymi źródłami informacji. Firma Carrier wkłada wprawdzie wiele wysiłku w zapewnienie dokładności, kompletności i aktualności informacji i dokumentów zamieszczonych w niniejszej witrynie internetowej, nie składa jednak oświadczeń ani zapewnień żadnego rodzaju w odniesieniu do niniejszej witryny internetowej lub jej zawartości. Użytkownik korzysta z wszelkich materiałów zawartych w niniejszej witrynie na własne ryzyko. Niniejsza witryna może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne mogą być nieaktualne i podaje się je wyłącznie w celach poglądowych.

Zmiany

Firma Carrier może co pewien czas zmieniać niniejsze warunki. Zmiany takie nie działają wstecz, a w witrynie internetowej zawsze znajduje się najbardziej aktualna wersja warunków regulujących stosunki między firmą Carrier a użytkownikiem. Firma Carrier stara się informować użytkownika o istotnych zmianach, np. przez ogłoszenie serwisowe umieszczone w niniejszej witrynie internetowej. Dalsze korzystanie przez użytkownika z witryny internetowej oznacza zgodę na wszelkie takie zmiany. Użytkownik powinien okresowo odwiedzać niniejszą stronę, aby zapoznać się z aktualnymi warunkami.

Ograniczenia dotyczące korzystania z witryny internetowej

Uzyskując dostęp do niniejszej witryny internetowej lub korzystając z niej użytkownik nie może:

 1. korzystać z żadnego urządzenia, programu, algorytmu czy metodologii bądź innego podobnego lub równoważnego procesu ręcznego w celu uzyskania dostępu do jakiejkolwiek części witryny internetowej lub jej zawartości, pobierania ich, kopiowania lub monitorowania bądź też odtwarzania lub obchodzenia w jakikolwiek sposób struktury nawigacyjnej lub prezentacji witryny internetowej bądź jakiejkolwiek zawartości, a także pozyskiwać lub próbować pozyskiwać żadnych materiałów, dokumentów czy informacji żadnymi środkami, których celowo nie udostępniono w witrynie internetowej;
 2. próbować uzyskać nieuprawnionego dostępu do jakiejkolwiek części lub funkcji witryny internetowej bądź jakichkolwiek innych systemów czy sieci połączonych z witryną internetową lub z jakimkolwiek serwerem firmy Carrier ani do żadnej usługi oferowanej w witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem, w drodze łamania zabezpieczeń („hacking”), łamania haseł („mining”) czy z użyciem jakichkolwiek innych nielegalnych środków;
 3. sondować, skanować ani testować podatności witryny internetowej ani żadnej sieci połączonej z witryną internetową, a także naruszać środków bezpieczeństwa bądź uwierzytelniania w witrynie internetowej lub jakiejkolwiek sieci połączoną z witryną internetową;
 4. dokonywać wyszukiwania zwrotnego, śledzić ani próbować śledzić do źródła żadnych informacji o żadnym użytkowniku lub gościu witryny internetowej bądź o jakimkolwiek innym kliencie firmy Carrier, w tym o jakimkolwiek koncie Carrier nienależącym do użytkownika, ani wykorzystywać witryny internetowej bądź jakiejkolwiek usługi lub informacji udostępnianej lub oferowanej przez witrynę internetową lub za jej pośrednictwem w żaden sposób, jeżeli celem jest ujawnienie jakichkolwiek informacji, w tym m.in. danych osobowych lub informacji innych niż własne informacje użytkownika, udostępnianych przez witrynę internetową. Użytkownik zgadza się nie podejmować żadnych działań powodujących bezzasadne lub nieproporcjonalnie duże obciążenie infrastruktury witryny internetowej bądź systemów lub sieci firmy Carrier albo jakichkolwiek systemów lub sieci połączonych z witryną internetową lub z firmą Carrier;
 5. używać żadnego urządzenia, oprogramowania ani procedury w celu zakłócania lub podejmowania prób zakłócania należytego działania witryny internetowej lub jakiejkolwiek transakcji prowadzonej w witrynie internetowej bądź korzystania z witryny internetowej przez jakąkolwiek inną osobę;
 6. fałszować nagłówków ani w żaden inny sposób manipulować identyfikatorami w celu ukrycia pochodzenia jakiejkolwiek wiadomości lub przekazu, które użytkownik przesyła firmie Carrier w witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem bądź przez jakąkolwiek usługę oferowaną w witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem;
 7. podawać się za inną osobę, niezgodnie z prawdą twierdzić, że reprezentuje inną osobę ani podszywać się pod żadną inną osobę czy podmiot;
 8. korzystać z witryny internetowej lub jakiejkolwiek zawartości w celach, które są sprzeczne z prawem lub zakazane niniejszymi warunkami bądź zlecać wykonanie jakichkolwiek nielegalnych czynności bądź innych czynności naruszających prawa firmy Carrier lub innych podmiotów;
 9. wykorzystywać informacje kontaktowe podane w witrynie internetowej do niedozwolonych celów, w tym marketingu;
 10. używać żadnego sprzętu ani oprogramowania z zamiarem zaburzenia lub zakłócenia bądź podjęcia próby zaburzenia lub zakłócenia należytego funkcjonowania witryny internetowej ani potajemnie przechwytywać jakichkolwiek informacji systemowych lub osobowych bądź danych z witryny internetowej;
 11. w żaden sposób przerywać ani podejmować prób przerwania działania witryny internetowej.

Firma Carrier zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub wyłączenia, według własnego wyłącznego uznania, dostępu użytkownika do witryny internetowej lub jego korzystania z niej w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. Wyłączenie dostępu użytkownika do witryny internetowej lub jego korzystania z niej nie oznacza wyłączenia żadnych innych praw bądź środków prawnych, które mogą przysługiwać firmie Carrier zgodnie z prawem lub zasadami słuszności, a także nie ma wpływu na takie prawa bądź środki prawne.

Materiały przekazywane przez użytkownika

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że odpowiada za wszelkie materiały, które może przekazać za pośrednictwem witryny internetowej, w tym za zgodność takich materiałów z prawem, ich wiarygodność, stosowność, oryginalność i prawa autorskie do nich. Użytkownik nie może przesyłać do niniejszej witryny internetowej, dystrybuować ani w żaden inny sposób publikować za pośrednictwem niniejszej witryny internetowej żadnych materiałów, które:

 1. są poufne, zastrzeżone, fałszywe, oszukańcze, oszczercze, zniesławiające, obsceniczne, mają charakter groźby, naruszają prawa w zakresie prywatności lub publikacji bądź prawa własności intelektualnej, mają charakter naruszenia, są nielegalne lub niedopuszczalne z innych względów;
 2. mogą wiązać się z popełnieniem przestępstwa lub zachęcać do niego, naruszać prawa stron trzecich lub w inny sposób skutkować odpowiedzialnością prawną lub naruszają jakiekolwiek przepisy; lub
 3. mogą zawierać wirusy komputerowe, treści związane z kampaniami politycznymi, listy „łańcuszkowe”, masowo rozsyłane przesyłki reklamowe lub jakąkolwiek formę „spamu”.

W przypadku przekazania przez użytkownika materiałów, o ile firma Carrier nie zaznaczy inaczej, użytkownik udziela jej nieograniczonego, niewyłącznego, nieodpłatnego, wieczystego, nieodwołalnego i w pełni podlegającego sublicencjonowaniu prawa do używania, powielania, modyfikowania, dostosowywania, publikowania i tłumaczenia takich materiałów, tworzenia na ich podstawie dzieł pochodnych, dystrybuowania takich materiałów oraz eksponowania ich na całym świecie, w dowolnych mediach. Ponadto użytkownik zgadza się, aby firma Carrier miała swobodę wykorzystania wszelkich pomysłów, koncepcji lub wiedzy specjalistycznej, którą użytkownik lub osoby działające w imieniu użytkownika przekażą firmie Carrier. Użytkownik udziela firmie Carrier prawa do wykorzystania nazwy podanej w związku z takimi materiałami, jeżeli firma Carrier tak postanowi.

Niektóre z funkcji, które mogą być dostępne w niniejszej witrynie internetowej mogą wymagać rejestracji i/lub użycia hasła. Użytkownik odpowiada za ochronę swojego hasła. Użytkownik przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie oświadczenia, które zostaną złożone oraz działania i zaniechania, do których dojdzie w związku z użyciem jego hasła. W przypadku gdy użytkownik ma jakiekolwiek powody, by podejrzewać, że jego hasło zostało zagubione, skradzione lub użyte w sposób nieuprawniony bądź dowie się o takim zajściu, ma on obowiązek bezzwłocznego powiadomienia firmy Carrier.

Linki i witryny stron trzecich

Niektóre z linków do witryn zamieszczone w niniejszej witrynie internetowej prowadzą do witryn pozostających poza kontrolą firmy Carrier. Firma Carrier zamieszcza takie linki zewnętrzne wyłącznie dla wygody użytkownika, natomiast zamieszczenie jakiegokolwiek linku nie oznacza, że firma Carrier aprobuje daną witrynę lub jakąkolwiek jej zawartość czy też produkty lub usługi zawarte lub oferowane w niej. W związku z tym firma Carrier nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień dotyczących dostępności lub zawartości takich witryn, w tym prowadzących dalej linków.

Rejestrując się w witrynie internetowej jakiegokolwiek podmiotu, do której link podany jest w niniejszej witrynie internetowej, zamawiając lub kupując produkty bądź usługi od takiego podmiotu, użytkownik zawiera umowę z taką stroną trzecią. W takich przypadkach przed rejestracją, zamówieniem lub zakupem użytkownik powinien zapoznać się z warunkami opublikowanymi przez taką stronę trzecią, jej polityką prywatności i polityką dotyczącą plików cookie. O ile w niniejszym dokumencie w sposób wyraźny nie przewidziano inaczej, umowa zawarta z firmą Carrier przez akceptację niniejszych warunków nie ma w takich przypadkach zastosowania. Firma Carrier stara się zamieszczać linki do firm, które podzielają podejście firmy Carrier do prywatności. Firma Carrier nie może jednak kontrolować i nie kontroluje, w jaki sposób takie podmioty wykorzystują lub gromadzą informacje bądź prowadzą swoją działalność.

Wyłączenie gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności

W ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ WŁAŚCIWE PRAWO FIRMA CARRIER W SPOSÓB WYRAŹNY WYŁĄCZA WSZYSTKIE GWARANCJE KAŻDEGO RODZAJU, CZY TO WYRAŹNE, CZY DOROZUMIANE, W TYM M.IN. DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ WSZELKIE GWARANCJE, ŻE MATERIAŁY ZAMIESZCZONE W NINIEJSZEJ WITRYNIE SĄ KOMPLETNE, POPRAWNE, DOKŁADNE, PRZYDATNE, WIARYGODNE LUB NIE NARUSZAJĄ ŻADNYCH PRAW, A TAKŻE GWARANCJE DOROZUMIANE WYNIKAJĄCE Z PRZEBIEGU REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ LUB PRZEBIEGU TRANSAKCJI, GWARANCJE, ŻE DOSTĘP DO WITRYNY INTERNETOWEJ BĘDZIE NIEPRZERWANY LUB WOLNY OD BŁĘDÓW, ŻE WITRYNA INTERNETOWA BĘDZIE BEZPIECZNA, ŻE WITRYNA INTERNETOWA LUB SERWER, NA KTÓRYM JĄ UMIESZCZONO BĘDĄ WOLNE OD WIRUSÓW BĄDŹ ŻE INFORMACJE ZAMIESZCZONE W WITRYNIE INTERNETOWEJ BĘDĄ KOMPLETNE, PRECYZYJNE LUB AKTUALNE.

POBIERAJĄC JAKIEKOLWIEK MATERIAŁY Z NINIEJSZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ UŻYTKOWNIK DZIAŁA WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I NA WŁASNE RYZYKO. TYLKO UŻYTKOWNIK ODPOWIADA ZA EWENTUALNE SZKODY W SWOIM SYSTEMIE KOMPUTEROWYM LUB UTRATĘ DANYCH WYNIKAJĄCE Z POBRANIA WSZELKICH TAKICH MATERIAŁÓW.

UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJE, ŻE PONOSI PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SWOJE KORZYSTANIE Z WITRYNY INTERNETOWEJ I WYRAŻA NA TO ZGODĘ. UŻYTKOWNIK

PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJE, ŻE WSZELKIE INFORMACJE PRZESYŁANE LUB OTRZYMYWANE PRZEZ NIEGO PODCZAS KORZYSTANIA Z WITRYNY INTERNETOWEJ MOGĄ NIE BYĆ BEZPIECZNE ORAZ MOGĄ ZOSTAĆ PRZECHWYCONE PRZEZ NIEUPOWAŻNIONE PODMIOTY. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJE, ŻE KORZYSTA Z WITRYNY INTERNETOWEJ NA WŁASNE RYZYKO ORAZ ŻE WITRYNA INTERNETOWA JEST MU UDOSTĘPNIANA NIEODPŁATNIE. MAJĄC NA UWADZE POWYŻSZE, UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJE, ŻE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ WŁAŚCIWE PRAWO ANI FIRMA CARRIER, ANI JEJ DOSTAWCY CZY TEŻ ZEWNĘTRZNI DOSTAWCY TREŚCI NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU ŻADNYCH SZKÓD BEZPOŚREDNICH, POŚREDNICH (W TYM M.IN. SPOWODOWANYCH NIEWYKONANIEM USŁUGI, WIRUSAMI KOMPUTEROWYMI, USZKODZENIEM PLIKÓW, PRZERWY W DZIAŁANIU LINII KOMUNIKACYJNEJ, PRZESTOJEM W DZIAŁANIU SIECI LUB SYSTEMU, UTRATY ZYSKÓW PRZEZ UŻYTKOWNIKA BĄDŹ KRADZIEŻY, ZNISZCZENIA, NIEUPOWAŻNIONEGO DOSTĘPU, MODYFIKACJI, UTRATY LUB UŻYCIA JAKICHKOLWIEK ZAREJESTROWANYCH INFORMACJI LUB DANYCH), ODSZKODOWAŃ ZA STRATY MORALNE, SZKÓD WYPADKOWYCH, SZCZEGÓLNYCH, WYNIKOWYCH LUB INNYCH SZKÓD POWSTAŁYCH W WYNIKU FUNKCJONOWANIA NINIEJSZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB MAJĄCYCH ZWIĄZEK Z NIĄ LUB Z JAKĄKOLWIEK INNĄ WITRYNĄ, DO KTÓREJ UŻYTKOWNIK UZYSKUJE DOSTĘP ZA POMOCĄ LINKU ZAMIESZCZONEGO W NINIEJSZEJ WITRYNIE BĄDŹ WYNIKAJĄCYCH Z JAKICHKOLWIEK DZIAŁAŃ LUB ZANIECHAŃ FIRMY CARRIER WYNIKAJĄCYCH Z KOMUNIKATÓW PRZESŁANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA DO FIRMY CARRIER CZY TEŻ Z OPÓŹNIENIA W KORZYSTANIU LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ BĄDŹ TEŻ Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK INFORMACJI, PRODUKTÓW LUB USŁUG REKLAMOWANYCH W WITRYNIE INTERNETOWEJ LUB POZYSKANYCH ZA JEJ POŚREDNICTWEM, USUNIĘCIA LUB SKASOWANIA JAKICHKOLWIEK MATERIAŁÓW PRZEKAZANYCH DO WITRYNY INTERNETOWEJ LUB OPUBLIKOWANYCH W NIEJ CZY TEŻ W INNY SPOSÓB WYNIKAJĄCYCH Z KORZYSTANIA Z WITRYNY INTERNETOWEJ, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY JEST TO ODPOWIEDZIALNOŚĆ UMOWNA, DELIKTOWA, NA ZASADZIE RYZYKA CZY INNA, NAWET JEŚLI FIRMĘ CARRIER LUB KTÓREGOKOLWIEK Z JEJ DOSTAWCÓW POINFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA SZKÓD.

Zabezpieczenie odszkodowawcze

Użytkownik udziela firmie Carrier i jej kierownikom, dyrektorom, akcjonariuszom, pracownikom, wykonawcom, przedstawicielom, licencjodawcom, usługodawcom, podwykonawcom i dostawcom zabezpieczenia odszkodowawczego na wypadek wszelkich żądań, strat, odpowiedzialności, pozwów lub wydatków (w tym kosztów obsługi prawnej), z roszczeniami z tytułu których może wystąpić wobec firmy Carrier jakakolwiek strona trzecia w wyniku korzystania przez użytkownika z niniejszej witryny i w związku z takim korzystaniem oraz z dostarczanymi przez użytkownika treściami, a także z tytułu wszelkich naruszeń niniejszych warunków.

W razie spowodowania przez użytkownika technicznego zakłócenia funkcjonowania niniejszej witryny internetowej lub systemów służących do udostępniania niniejszej witryny użytkownikowi lub innym osobom, użytkownik przyjmuje całą odpowiedzialności z tytułu wszelkich strat, zobowiązań, wydatków, szkód i kosztów, w tym zasadnych kosztów obsługi prawnej i kosztów sądowych wynikających z takiego zakłócenia. Firma Carrier zastrzega sobie prawo do podjęcia wyłącznej obrony i przejęcia wyłącznej kontroli, na własny koszt, we wszelkich sprawach w innym przypadku podlegających zabezpieczeniu odszkodowawczemu ze strony użytkownika, który zgadza się w takiej sytuacji współpracować z firmą Carrier w zakresie obrony.

Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejsza witryna jest prowadzona i kontrolowana przez firmę Carrier ze stanu Floryda w Stanach Zjednoczonych. Firma Carrier nie składa żadnych oświadczeń, z których wynikałoby, że materiały zamieszczone w niniejszej witrynie internetowej są odpowiednie lub dostępne do użytku w innych lokalizacjach poza Stanami Zjednoczonymi a dostęp do niniejszej witryny z terytoriów, na których jej zawartość jest nielegalna, jest zakazany. Użytkownik uzyskujący dostęp do niniejszej witryny internetowej z lokalizacji znajdujących się poza Stanami Zjednoczonymi odpowiada za przestrzeganie wszystkich właściwych lokalnych przepisów. Zawartość niniejszej witryny internetowej i korzystanie z niej są regulowane przepisami stanu Floryda, z wyłączeniem zawartych w nich norm kolizyjnych.

Ostatnia aktualizacja: 25 marca 2020 r.